adres ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa   telefon 22 657 28 45   telefon 577 887 330  email pracownia@zdp.pan.pl   telefon 22 826 57 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania Psychotechniczne

Badania psychotechniczne kierowców

 • do pracy
 • kierowców samochodów służbowych z kat.B
 • kierowców po wypadkach
 • kierowców po utracie prawa jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kandydatów na egzaminatorów, instruktorów
 • kierowców rajdowych

Operatorów wózków widłowych

 • wózka widłowego
 • wózka podnośnikowego
 • wózka akumulatorowego
 • wózka platformowego
 • Dźwigu HDS
 • Żurawia wierzowego
 • Ładowarki
 • Koparki

Badania sprawności psychoruchowej

 • badania do pracy na wysokościach
 • ogólna sprawność psychoruchowa

 

Psychotechnika Kierowców, Badania do Pracy na Wysokości

 

 

Badania psychotechniczne oraz badania do pracy na wysokości są niezbędne każdemu, kto wykonuje lub chce wykonywać pracę wymagającą szczególnej sprawności - czyli, w przypadku tych pierwszych - kierowców, oraz pracowników wysokościowych. Kierowanie pracowników do ich wykonania jest obowiązkiem pracodawcy, który ponosi koszty badań pracowników. W naszej przychodni w Warszawie wykonujemy komplet badań wstępnych i okresowych.


Psychotechnika kierowców - na czym polega?


Obowiązek regularnego wykonywania badań psychotechnicznych kierowców przewiduje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 16 lipca 2014 r. poz. 937). Zgodnie z tym aktem prawnym psychotechnika kierowców obejmuje:

 

 • bezpośredni wywiad z kierowcą;
 • specjalistyczne badanie wykonywane przy pomocy narzędzi diagnostycznych;
 • ocenę i opis badanego, wykonywane przez prowadzącego badanie, uwzględniający sprawność intelektualną osoby badanej, sprawność działania jej procesów poznawczych, dojrzałość społeczną, osobowość - ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określające sprawność psychomotoryczną.

 

Psychotechnika - od kogo wymaga się wykonania badań psychotechnicznych?


Do poddawania się badaniom psychotechnicznym zobowiązani są pracownicy i kandydaci do pracy na stanowiska, do których prawidłowego wykonywania niezbędne są pewne cechy psychiczne. Do regularnego wykonywania tych badań zobligowani są:

 • kierowcy zatrudnieni na etacie lub wykonujący pracę kierowcy w ramach samozatrudnienia - obowiązek dotyczy przede wszystkim kierowców samochodów dostawczych, kurierów, prowadzących pojazdy uprzywilejowane itd.;
 • osoby, które prowadzą samochód w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych - zarówno gdy w grę wchodzi prowadzenie samochodu służbowego, jak i pojazdy prywatnego w celach służbowych;
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy;
 • operatorzy urządzeń i maszyn, takich jak np. wózek widłowy;
 • osoby pracujące na wysokości;
 • górnicy;
 • kierowcy, którzy przekroczyli limit punktów karnych, prowadzili pojazd znajdując się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź uczestniczyli w wypadku samochodowym, w którym ktoś został ranny lub zabity; osoby te do badania psychotechnicznego kieruje policja, prezydent miasta bądź starosta.

 

Psychotechnika - jak często należy wykonywać badanie?


Badanie psychotechniczne kierowców kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego, które jest ważne maksimum 5 lat od wydania. Osoby, które ukończyli 60. rok życia, powinny wykonywać badanie psychotechniczne co 30 miesięcy. Nieco inne normy obowiązują egzaminatorów, instruktorów, tramwajarzy kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jeśli nie ukończyli 65. roku życia, powinni powtarzać badanie raz na 5 lat, natomiast po osiągnięciu tego wieku - raz na rok.


Osoby samozatrudnione powinny mieć orzeczenie zawsze przy sobie, natomiast pracownicy skierowani do badania zobowiązani są przekazać orzeczenie osobie przełożonej, która wystawiła skierowanie. Do badania należy się zgłosić w ciągu 30 dni od wystawienia skierowania. Osoba przystępująca do badania musi być zdrowa, nie może skarżyć się na osłabienie czy złe samopoczucie i, rzecz jasna, być trzeźwa. Musi też mieć ze sobą dowód osobisty. Jeśli psycholog stwierdzi obecność przeszkody uniemożliwiającej wykonanie badania, wyznaczy nowy termin jego przeprowadzenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni.


Badania wysokościowe - dla kogo


Badania wysokościowe muszą wykonywać osoby wykonujące pracę na wysokościach (okresowo) oraz kandydaci do takiej pracy. Definicję pracy na wysokościach znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(D. U. Nr 129 poz. 844). Jest to więc praca wykonywana na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem ziemi bądź podłogi. Pracą na wysokościach nie jest jednak praca na dowolnej powierzchni, jeżeli jest ona ze wszystkich stron osłonięta na wysokość 1,5 m lub wyższą bądź wyposażona jest w konstrukcje i urządzenia, które chronią pracownika przed upadkiem. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr.69, poz. 332) wprowadza rozróżnienie na prace na wysokości do 3 m i powyżej tej wysokości, dla których to kategorii stosuje się nieco inne zasady.


Badania wysokościowe - jak wyglądają


Badania do pracy na wysokościach ma na celu sprawdzenie, czy pracownik posiada fizyczną sprawność niezbędną do bezpiecznego wykonywania pracy w niebezpiecznych warunkach. W skład testu sprawności wchodzi badania lekarskie:

 

 • ogólne;
 • okulistyczne;
 • neurologiczne;
 • otolaryngologiczne - jeżeli badany jest pracownik wykonujący pracę na wysokości powyżej 3 m, wykonuje się badanie błędnika;
 • testy sprawności psychoruchowej - jeśli wykonywana praca zostanie zakwalifikowana jako wymagająca szczególnej sprawności psychoruchowej.

Wszystkie te badania możecie Państwo wykonać w naszej przychodni w Warszawie.


Badania wysokościowe - jak długo są ważne?


Jeśli badanie wysokościowe dotyczy prac wykonywanych na wysokości do 3 m, orzeczenie jest ważne 3-5 lat. W przypadku prac wykonywanych powyżej tej wysokości - 2-3 lat. Dokładny termin uzależniony jest od indywidualnych wskazań. Pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia, badania takie powinny wykonywać raz do roku.